网校 咨询入口
您现在的位置:首页 > 备考资料 > 专升本试题 > 2019年成人高考专升本大学语文模拟题(三)

2019年成人高考专升本大学语文模拟题(三)

更新时间:2019-08-27 09:27:53  来源:大牛教育成考网  点击量:

导读:今年成考报名比往年延后了一周,但是考试时间并没有延后。

 今年成考报名比往年延后了一周,但是考试时间并没有延后,所以考生还是不能放松复习,接下来要为大家提供的是2019年成人高考专升本大学语文模拟题(三)。

2019年成人高考专升本大学语文模拟题(三)

 一、选择题:1~20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,把所选项前的字母填在题后的括号内。

 1.“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”一句出自( )

 A.《季氏将伐颛臾》

 B.《庄子·秋水》

 C.《陈情表》

 D.《五代史伶官传序》

 答案:D

 2.成语“分崩离析”出自( )

 A.《谏逐客书》

 B.《寡人之于国也》

 C.《季氏将伐颛臾》

 D.《庄子·秋水》

 答案:C

 3.《论学问》是一篇有关学问的( )

 A.普通的书信集

 B.论说性随笔

 C.随感录

 D.演讲稿

 答案:B

 4.《种树郭橐驼传》一文中“故不我若也”一句从语法上看属于( )

 A.被动句

 B.判断句

 C.宾语前置

 D.双宾语句

 答案:C

 5.下列散文属于托物言志的是( )

 A.《往事》(一之十四)

 B.《故都的秋》

 C.《箱子岩》

 D.《爱尔克的灯光》

 答案:A

 6.辛弃疾的作品集是( )

 A.《淮海词》

 B.《漱玉词》

 C.《清真词》

 D.《稼轩词》

 答案:D

 7.“不破楼兰终不还”一句运用的修辞手法是( )

 A.夸张

 B.比喻

 C.借代

 D.拟人

 答案:C

 8.《香市》是一篇( )

 A.风景散文

 B.回忆性议论文

 C.记事散文

 D.议论散文

 答案:C

 9.梁实秋的《谈时间》是一篇( )

 A. 抒情随笔

 B.记景随笔

 C.议论性随笔

 D.纪实随笔

 答案:C

 10.下列文章属于奏章的一篇是( )

 A.《答司马谏议书》

 B.《庄子·秋水》

 C.《报刘一丈书》

 D.《谏逐客书》

 答案:D

 11.郁达夫“五四”时期参加的文学社团是( )

 A.文学研究会

 B.左翼作家联盟

 C.太阳社

 D.创造社

 答案:D

 12.在中国文学史上,第一位大量制作慢词的词人是( )

 A.李清照

 B.柳永

 C.苏轼

 D.李煜

 答案:B

 13.下列句中“之”是实词,当“到”讲的是( )

 A.所操之术多异故也。

 B. 夫子欲之。

 C.大军不知广所之。

 D.今我睹子之难穷也。

 答案:C

 14.王维的《山居秋暝》是一首( )

 A.山水诗

 B.田园诗

 C.边塞诗

 D.爱情诗

 答案:A

 15.下列教材中的作品,哪一首诗属于七律( )

 A.《杜陵叟》

 B.《无题》(相见时难别亦难)

 C.《从军行》(其四)

 D.《行路难》(其一)

 答案:B

 16.现代倡导诗要格律化,做到“三美”的诗人是( )

 A. 胡适

 B.闻一多

 C.徐志摩

 D.艾青

 答案:B

 17.鲁迅的第一篇白话小说是( )

 A.《风波》

 B.《阿Q正传》

 C.《狂人日记》

 D.《孔乙己》

 答案:C

 18.在下列诗句中,使用了“赋”的表现手法的是( )

 A.于嗟鸠兮,无食桑葚

 B.淇则有岸,隰则有泮

 C.总角之宴,言笑晏晏

 D.桑之未落,其叶沃若

 答案:C

 19.《长亭送别》中,表现莺莺对现实不满的最为强烈的曲词是( )

 A.有梦也难寻觅

 B.但得一个并头莲,煞强如状元及第

 C.前暮私情,昨夜成亲,今日别离

 D.蜗角虚名,蝇头微利,拆鸳鸯在两下里

 答案:D

 20.《冯谖客盂尝君》中孟尝君是( )

 A.魏国人

 B.赵国人

 C.楚国人

 D.齐国人

 答案:D

 二、文言文阅读:21~29小题。共30分。

 (一)阅读《种树郭橐驼传》结尾两段文字,然后回答21~22小题。

 问者日:“以子之道,移之官理,可乎?”驼日:“我知种树而已,官理非吾业也。然吾居乡,见长人者好烦其令,若甚怜焉,而卒以祸。旦暮吏来而呼日:‘官命促尔耕,勖尔植,督尔获,早缫而绪,早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。’鸣鼓而聚之,击木而召之。吾小人辍飧饔以劳吏者,且不得暇,又何以蕃吾生而安吾性邪?故病且怠若是。则与吾业者,其亦有类乎?”

 问者嘻日:“不亦善夫!吾问养树,得养人术。”传其事以为官戒也。

 21.柳宗元“传其事”的目的是什么?(2分)

 答案:柳宗元“传其事”的目的是表达他不满唐代官吏的令烦扰民,他完全同意郭囊蓑对唐代官吏的批评。

 22.郭橐驼的种树之道可否移为为官之理?扣紧课文回答。(4分)

 答案:可以移为为官之理。因为种树之道是:“能顺木之天,以致其性焉尔。”而唐代官吏,是与此相反,政令繁多,扰民到极致。郭橐驼要求的是“有暇生产”、“生活安定”。

 23.郭橐驼是怎样批评唐代官吏的政令繁多而扰民的?(4分)

 答案:郭橐驼批评唐代官吏:“好烦其令”,令多扰民,朝令夕改,让百姓忙于应酬、接待,无暇生产。

 (二)阅读《寡人之于国也》中的一段文字,然后回答24~26小题。

 “狗彘食人食而不知检,涂有饿莩而不知发;人死,则日:‘非我也,岁也。’是何异于刺人而杀之,日:‘非我也,兵也?’王无罪岁,斯天下之民至焉。”

 24.分析这段话的论证方法。(4分)

 答案:类比推理。“刺人而杀之”,很明显,责任在人。把杀人的责任推给兵器,是极其荒谬的,是任何人都不能接受的。那么,治国不善致人饿死,责任也在人,而不能把责任推给“岁”。

 25.从这段话中可以看出实行王道应持有的正确态度是什么?(2分)

 答案:对“涂有饿莩”的现实,不应该归罪为年成不好,而应该是对人民施行仁政。

 26.如何理解本段的比喻句?(4分)

 答案:用拿刀杀了人,却说“不是我杀的,是刀杀的”作比喻,揭露统治者不顾人民死活,把“涂有饿莩”归罪于年成不好的谬论。

 (三)阅读曹操《短歌行》(其一)中的诗句,然后回答27~29小题。

 月明星稀,乌鹊南飞。绕树三匝,何枝可依?山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心。

 27.哪几句用了比喻修辞手法?(4分)

 答案:这八句中,前六句都是比喻,前四句以乌鹊择枝比喻贤才寻找明主,后两旬是以山不厌其高,海不厌其深比喻明主不厌贤才之多。

 28.将“山不厌高,海不厌深。周公吐哺,天下归心”译成现代汉语。(4分)

 答案:高山不辞土石才见巍峨,大海不弃涓流才见壮阔。只有像周公那样礼待贤才,才能使天下人心都归向我。

 29.这段文字表达了作者怎样的思想感情?(2分)

 答案:这几句表达了作者求贤若渴。希望得到贤才辅佐,共建功业的心情。

 三、现代文阅读:30--38小题,共30分。

 (一)阅读《我爱这土地》中的下列诗句,回答31~33小题。

 假如我是一只鸟,

 该用嘶哑的喉咙歌唱:

 这被暴风雨所打击着的土地,

 这永远汹涌着我们的悲愤的河流,

 这无止息地吹刮着的激怒的风,

 和那来自林间的无比温柔的黎明……

 ——然后我死了,

 连羽毛也腐烂在土地里面。

 31.诗人为什么强调“鸟死了,连羽毛也腐烂在土地里面”?(2分)

 答案:这既是假设,又是进一步的推论。用以表现“鸟”(诗人)对“土地”(祖国、人民)的永久的依恋,死了也不离开“土地”,让羽毛也腐烂在土地里面。

 32.诗人为什么要强调“假如我是一只鸟,我也应该用嘶哑的喉咙歌唱”?(4分)

 答案:诗人是用假设的手法,说自己是一只鸟。当了鸟,仍然应该用嘶哑的喉咙歌唱。

 这表明诗人要用自己的诗作唤醒民众,积极投入到抗日民族解放斗争中去。他要表达的是人民对侵略者的悲愤、激怒,对未来黎明的向往之情。

 33.怎样理解假设与排比在本诗中所起的作用?(4分)

 答案:诗中先运用了假设的手法,变“我”为鸟.具体抒情。然后又连用了由“这”开头的三个排比旬:“这被暴风雨所打击着的土地,这永远汹涌着我们的悲愤的河流,这无止息地吹刮着的激怒的风”,这三句诗充满了对侵略者(暴风雨)的仇恨,对被侵略者奴役、欺凌的同胞的同情,以及自己和中华民族对敌人的愤恨。排比句正是诗之精华,加强了全诗的力度。

 (二)阅读茅盾《香市》中的一段文字,回答33~35小题。

 于是,“香市”中主要的节目无非是“吃”和“玩”。临时的茶棚,戏法场,弄缸弄甏、走绳索、三上吊的武技班,老虎,矮子,提线戏,髦儿戏,西洋镜——将社庙前五六十亩地的大广场挤得满满的。庙里的主人公是百草梨膏糖,花纸,各式各样泥的纸的金属的玩具,灿如繁星的“烛山”,熏得眼睛流泪的檀香烟,木拜垫上成排的磕头者。庙里庙外,人声和锣鼓声,还有孩子们手里的小喇叭、哨子的声音,混合成一片骚音,三里路外也听得见。

 33.这段文字在文中的作用是什么?(4分)

 答案:写昔日香市热闹的场景,是为了通过今昔对比的方法,衬托今日香市的冷清。从而揭示文章的主题:香市变化的原因是军阀的统治和帝国主义的入侵。

 34.这段文字属于什么描写?(2分)

 答案:场面描写。

 35.这段文字分为几层?各层的描写角度有什么不同?(4分)

 答案:分为四层,每句话为一层。第一层,着眼于整体,说明香市的主要节目是“吃”和“玩”。第二层,从视觉角度,描写庙前的热闹情况。第三层,从多种感觉的角度,描写庙里的红火情景。第四层,从听觉角度,表现声响的嘈杂。

 (三)阅读屠格涅夫《门槛》中的一段文字,然后回答36~38小题。

 姑娘跨进了门槛。——厚厚的门帘立刻放下来遮住了她。

 “傻瓜!”有人在后面咬牙切齿地咒骂。

 "圣人"。不知从什么地方传来这一声回答。

 36.最后一句评价表现了什么?(2分)

 答案:表现人民群众对革命者的赞美与崇敬。

 37.“姑娘跨进了门槛”象征什么?(4分)

 答案:象征革命者决心投入艰苦的革命事业。

 38.“傻瓜”的咒骂象征什么?(4分)

 答案:象征市侩主义者对革命者的不理解和诬蔑。

 四、作文:50分。

 39.阅读下面的文字,根据要求作文。

 有人把弯路走直了,欣喜于找到捷径;有人把直路走弯了,惊喜于巧遇美景。

 请以《捷径与美景》为题,写一篇以议论为主的文章,不少于800字。

 答案:略。

 以上就是成人高考专升本大学语文模拟题(三),更多成人高考专升本复习资料,可以在大牛教育成考网咨询在线老师获取。

将文章分享到:

上一篇:2019年成人高考专升本大学语文现代文阅读练习

下一篇:2019年成人高考专升本大学语文模拟题(四)

?
 1. 2021年广东第二师范学院成人高考招生简章
 2. 2021年广东信息工程职业学院成人高等教育招生简章
 3. 2021年广东南方职业学院成人高等教育招生简章
 4. 2021年广东石油化工学院成人高等教育招生简章
 5. 2021年广东外语外贸大学成人高等教育招生简章
 6. 2021年广东金融学院成人高等教育招生简章
 7. 2021年广州航海学院成人高等教育招生简章
 8. 2021年广东技术师范大学成人高等教育招生简章
 9. 广东第二师范学院在广东排名第几?
 10. 广东岭南职业技术学院业余大专学费是多少
大牛教育成考网
?

Copyright © 2006-2021 大牛教育成考网 版权所有 粤ICP备18016435号 全国免费咨询电话:400 166 9192
广州市天河区五山路华南理工大学国家科技园金华园区3楼320-341室(总部)
此网站信息最终解释权属于广州天资教育科技有限公司

网上报警
大杳蕉狼人欧美篇75